Graficzka Ada Buchholc zarzuciła GPD Advertising, że w nowej kampanii Lidla “Tydzień Brytyjski w Lidlu” wykorzystano grafiki jej autorstwa bez żadnej zgody. Agencja zareagowała szybko przepraszając graficzkę. Film reklamujący “Tydzień” został już usunięty z YouTube. Jednak sprawa na pewno się na tym nie skończy.

Ada Buchholc, gdy tylko zauważyła swoje grafiki w reklamie Lidla zareagowała ostro umieszczając na swoim publicznym profilu FB wpis następującej treści:

Ada Buhcholz kontra Lidl

Jak się zatem okazało, grafiki nie wykorzystał bezprawnie Lidl, lecz agencja, która produkuje dla niej reklamy, czyli GPD Advertising. Film, gdzie bez zgody graficzki wykorzystano jej prace został już usunięty z YouTube. Jednak wciąż możemy porównać jej prace i to co się z nimi stało w reklamie. Chodzi o dwie twarze w jadącym autobusie (oryginały po prawej stronie, kopie po lewej stronie).

kontrowersje w reklamie Lidla. Porównanie

GPD Advertising poczuła się odpowiedzialna za całą sytuację. Reklamę zdjęto. Agencja wystosowała przeprosiny i skontaktowała się z graficzką, o czym poinformowała sama zainteresowana na swoim FB.

Spór o reklamę w Lidlu cd.

Prawdopodobnie strony dogadały się polubownie i GPD zapłaciło/zapłaci autorce grafik odpowiednią kwotę wynagrodzenia. Sprawa jest jednak bardziej interesująca. GPD dostarczyło bowiem reklamę dla Lidla, a znając treść standardowych umów prawno – autorskich, nabywcy Utworów zawsze się wyłączają od odpowiedzialności za ewentualne problemy związane z prawami autorskimi. Zatem “Lidl” w tej konkretnej sytuacji prawdopodobnie jest wyłączony z odpowiedzialności, choć był on rozpowszechniającym Utwór (znajdował się na profilu “Lidla”).

Przykładowy zapis w umowie prawno – autorskiej, chroniący Licencjobiorcę przed skutkami wad prawnych Utworu.

§ …
Ochrona prawna

1. Licencjobiorca niezwłocznie zawiadomi Licencjodawcę o wszelkich roszczeniach lub grożących postępowaniach dotyczących naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich pozostających w związku z prawem do używania Dzieła przez Licencjobiorcę zgodnie z warunkami udzielonej Licencji oraz na żądanie Licencjodawcy przekaże kopie materiałów i dokumentów odnoszących się do tych roszczeń.

2. Licencjodawca na własny koszt, podejmie działania zmierzające do ochrony praw do Dzieła lub przystąpi do każdego postępowania wszczętego przeciwko Licencjobiorcy i wyrówna Licencjobiorcy straty poniesione w związku z takimi roszczeniami.

Blokada reklamy na profilu “Lidla” może nie oznaczać końca sprawy, bo przecież sieć nie otrzymała na czas reklamy, która miała posłużyć jej do poinformowania klientów o określonych korzyściach płynących z tego, że będą korzystać z jej produktów w określonym czasie. Zatem “Lidl” otrzymuje podstawę do wysunięcia roszczeń w stosunku do Agencji o: naprawienie szkody (art. 363 § 1 Kodeksu Cywilnego), ale również w tym przypadku, o wydanie korzyści, które mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono (art. 361 § 2 KC).

Przykładowy zapis w umowie prawno – autorskiej ustalający wysokość roszczenia Licencjobiorcy względem Twórcy

4. W razie skierowania przeciwko Licencjobiorcy jakichkolwiek roszczeń w związku z dziełem objętym niniejszą umową, Licencjobiorcy przysługują pełne roszczenia regresowe w stosunku do Twórcy, co Twórca akceptuje. Twórca zobowiązuje się jednocześnie pokryć Licencjobiorcy wszelkie zobowiązania wraz z kosztami sądowymi, egzekucyjnymi jakie mogą powstać z tego tytułu w przyszłości.

Zakładając teoretycznie, że dojdzie do powyższej sytuacji, Agencja prawdopodobnie zwróci się więc do swojego grafika, który bezpośrednio odpowiadał za wykonanie tej pechowej reklamy, by pokrył roszczenia finansowe związane z:

  • A. roszczeniem Lidla względem Agencji
  • B. roszczeniem graficzki względem Agencji

Zatem, naruszyciel, który próbował skrócić sobie czas pracy kreatywnej sięgając po ową twórczość, straci najwięcej. Roszczenia względem niego mogą być olbrzymie i prowadzić wprost do wielu nieprzespanych nocy (łagodnie mówiąc). Wyobraźcie sobie bowiem sytuację, że przez jego błąd, Lidl wypowiada umowę GPD Advertising na wykonywanie reklam….

Nie polecamy.

Grafika: Publiczny profil FB Ady Buchholz

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *