Odnosimy się do najbardziej wątpliwych, niejasnych kwestii. Pod lupę bierzemy również te, które decydują o waszych prawach i obowiązkach. Pełen dokument  “Zasady uczestnictwa w Castingu do programu „Must Be The Music – Tylko muzyka!” dostępny jest  TUTAJ.

Pkt. 2.

“Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że Producent i/lub Organizator, nie będą odpowiedzialni wobec niego, w przypadku braku zdolności uczestnictwa w Castingu z jakichkolwiek powodów oraz mogą w każdym czasie zdyskwalifikować uczestnika Castingu według uznania”

Decydujecie się na uczestnicwo w  konkursie, w którym tak naprawdę nie macie nic do powiedzenia.

Pkt. 3

„Uczestnik potwierdza i akceptuje, iż Producent zachowuje pełne prawo do modyfikacji niniejszych zasad, swobody ustalenia Regulaminu oraz potwierdzam, iż decyzja Producenta w powyższym zakresie będzie ostateczna i wiążąca dla uczestnika”

 To w zasadzie wzmocnienie zasady określonej w punkcie 2, podobnie jak sformułowanie poniżej.

„Producent zastrzega sobie prawo do swobodnego usunięcia uczestnika z Castingu/lokalizacji/nieruchomości, z jakichkolwiek powodów”.

a także dalej:

„W przypadku dyskwalifikacji lub eliminacji uczestnika z Castingu, uczestnik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że Producent będzie w pełni uprawniony do używania i wykorzystania Wkładu uczestnika, w szczególności zgodnie z niniejszymi zasadami.”

Czym jest ów Wkład definiuje pkt.2. Są to więc – “wszelkie związane z Castingiem testy, audycje, próby, zwiastuny reklamowe, zapowiedzi prasowe, zdjęcia, nagrania, powtórki i/lub inne rodzaje wkładu do Castingu (dalej jako „Wkład”)”

Wkład jest sednem waszej pracy podczas udziału w Must Be The Music, który zaczyna się od pierwszego ujęcia kamery. Może być wykorzystany pomimo zakończenia udziału w programie, wg zasad określonych w kolejnych punktach dokumentu.

 pkt. 6

 Podkreśla zasady określone w pkt. 2 i 3.

Uczestnik zobowiązuje się zachowywać odpowiednio podczas uczestnictwa w Castingu oraz zgadza się przestrzegać wszystkich procedur i zasady oraz przestrzegać wszystkich instrukcji obowiązujących lub podanych przez Producenta/Organizatora lub jakichkolwiek członków obsługi w którejkolwiek z lokalizacji przeprowadzania Castingu. Uczestnik przyjmuje dowiadomości, iż Producent i/lub Organizator rezerwują sobie prawo do korekty niniejszych zasad lub zakończenia Castingu, w jakimkolwiek momencie bez ponoszenia żadnej odpowiedzialności wobec uczestnika.

Pkt. 10

 “W przypadku dostarczenia przez uczestnika Producentowi jakichkolwiek zdjęć, osobistego materiału filmowego i/lub jakichkolwiek innych materiałów osobistych (dalej jako „Materiały”), w tym także na żądanie Producenta, uczestnik przyznaje Producentowi niewyłączne prawo do używanie takich Materiałów w Programie (w każdym przypadku, w którym Producent uzna to za stosowne) i wykorzystania Programu zawierającego te Materiały na zawsze, we wszystkich mediach na świecie, bez ograniczeń”.

Ten punkt “Zasad” wkracza w obszar prawa autorskiego, znajdujemy w nim bowiem sformułowanie “przyznaje Producentowi niewyłączne prawo”. Ze względu na to, że każdym w Must Be The Music będziecie prezentować dzieła w rozumieniu prawa autorskiego, użyta nazwa – Materiały – odnosi się do Utworów.

Art. 1. pr. aut. “Przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia (utwór)”.

Punkt ten ma zatem charakter udzielenia licencji niewyłącznej na Wasze utwory, udzielonej Producentowi w związku z samym Programem. Jednak jego konstrukcja jest wątpliwa.

Przede wszystkim uczestnicy programu powinni podpisywać umowy licencyjne z Producentem, które wyraźnie określają ich prawa i obowiązki, nie zaś odnajdywali je w “Zasadach uczestnictwa”, wśród innego rodzaju punktów. Istotniejsze jest jednak to, że nawet przyjmując, iż “Zasady uczestnictwa” są rodzajem udzielenia licencji, to brakuje w nich wyraźnie wymienionych pól eksploatacji, a taki obowiązek wynika wprost z  art. 41.2. ustawy Prawo Autorskie, który mówi że: „Umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych lub umowa o korzystanie z utworu, zwana dalej „licencją”, obejmuje pola eksploatacji wyraźnie w niej wymienione”. Tymczasem powyższy punkt nie wymienia pól eksploatacji, tylko posługuje się sformułowaniem – “wszystkie media”.

 Punkt 10 stwierdza również enigmatycznie, że:

 “Producent będzie dokładać wszelkich starań, aby zapewnić, że Materiały zostaną zwrócone uczestnikowi”.

Co oznacza mniej więcej tyle, że nie jest wcale zobowiązany do tego, by je wam zwrócić. Chodzi zatem o materiały dostarczone przez Was, a nie te, które powstaną z Waszym udziałem w trakcie programu.

 Pkt 11.

“Uczestnik przyjmuje do wiadomości i potwierdza, Program który może zawierać jego Wkład/Materiały, może być użyty we wszystkich mediach (w tym w prasie oraz w celach reklamowych) na całym świecie bez ograniczeń”.

Uwaga podobnie, jak w przypadku pkt 10. Jeżeli nawet przyjąć, że mamy do czynienia z udzieleniem licencji, to jest ona obarczona wyraźną wadą – nie ma wymienionych wyraźnie pól eksploatacji na które licencjodawca udziela licencji przekazując swoje materiału zgodnie z art. 41.2.

Pkt. 12.

“Uczestnik przyznaje Producentowi licencję na używanie Wcześniej Istniejących Kompozycji oddzielnie lub w związku z Castingiem/Programem na cały okres trwania ochrony takich praw autorskich, włączając w to jakiekolwiek ich odnowienie, przywrócenie mocy prawnej lub rozszerzenie, we wszystkie mediach i formatach na świecie (w tym w szczególności zakresie ogłaszania, reklamowania, publikowania i wykorzystania takich materiałów) bez wynagrodzenia dla uczestnika.”

Zwróćmy uwagę, że Zasady wyraźnie mówią o „Wcześniej Istniejących Kompozycjach”, czyli tak naprawdę o waszych Utworach /art. 1 pr. aut./, które będą zagrane przez Was podczas programu. Udzielona licencja ma charakter licencji niewyłącznej, gdyż wyłączność musi zostać zastrzeżona /art. 67. 2. pr. aut./

„(…) oddzielnie lub w związku z Castingiem/Programem (…)”

Licencja, o której mowa powyżej dotyczy Utworów używanych w związku z castingiem/programem, jednak – „lub” – powoduje, że także używanych “oddzielnie”, czyli w sposób niezwiązany z z castingiem/programem. Tu istotna uwaga – bez wynagrodzenia dla uczestnika. Wynikałoby więc z tego, że Producent otrzymuje prawo do wykorzystywania kompozycji w innych celach niż tych, związanych z Must Be The Music.

Wciąż jednak mimo wyraźnego obowiązku ustawowego brakuje wymienionych pól eksploatacji mimo użycia zdania “Uczestnik przyznaje Producentowi licencję”. 

cd. pkt 12

„Poprzez akceptację niniejszych zasad, uczestnik rezygnuje w zakresie dopuszczalnym przez prawo, z jakiekolwiek pozostałych praw do autorstwa materiału wykonywanego/dostarczanego przez uczestnika”

Autorowi “Zasad” prawdopodobnie chodziło o wykonywanie praw osobistych, o których mowa w art. 16 pr. aut. „Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, autorskie prawa osobiste chronią nieograniczoną w czasie i niepodlegającą zrzeczeniu się lub zbyciu więź twórcy z utworem, a w szczególności prawo do: 1. autorstwa utworu (…)”.

Trudno jest powiedzieć w jakim zakresie „uczestnik rezygnuje” z praw osobistych, gdyż jest to jedno z z bardziej skomplikowanych zagadnień prawa autorskiego. W umowa prawno – autorskich kwestia ta jest niezwykle rozbudowana. Poniżej przykład z umowy o dzieło z przeniesieniem praw autorskich.

„4. Twórca zobowiązuje się nie wykonywać wobec Zamawiającego oraz jego kontrahentów przysługującego mu w stosunku do Utworów autorskich praw osobistych do oznaczania Utworów swoim nazwiskiem lub pseudonimem albo udostępniania go anonimowo. W przypadku kiedy Utwory lub ich elementy składowe zostaną oznaczone nazwiskami, pseudonimami lub firmami ich autorów, Twórca powinien zostać wskazany w tych Projektach jako jeden z autorów.

5. Twórca upoważnia Zamawiającego do wykonywania w jego imieniu wymienionych w ust. 4 powyżej autorskich praw osobistych oraz do dochodzenia ich ochrony w stosunku do osób trzecich naruszających te uprawnienia.”

Jest różnica? Jest.

Pkt. 13. b. 

Producent będzie uprawniony, bez jakichkolwiek ograniczeń, do: (…)

b) wykonania i wykorzystywania, a także, do upoważniania do wykonania i wykorzystania jakiegokolwiek nagarnia z udziałem uczestnika lub do poprawy wyglądu/występu uczestnika (bez względu czy takie nagranie stanowi część Wkładu uczestnika czy tej jest nabywane oddzielnie przez Producenta), poza Programem lub w związku z Programem, bez ograniczeń czasowych we wszystkich mediach, znanych teraz lub wymyślonych w przyszłości; oraz (…)

Po raz kolejny pada dziwne sformułowanie, które de facto kojarzy się udzieleniem licencji, choć tak naprawdę udzieleniem licencji nie jest, bo jest sprzeczne z ustawą o prawach autorskich. Upoważnienie dotyczy Wkładu /Waszych Utworów/, „we wszystkich mediach, znanych teraz lub wymyślonych w przyszłości”. „Wszystkie media” – oznaczają tutaj, chyba /?/ pola eksploatacji, a  „wymyślonych w przyszłości” /?/. Kłania się art. 41.4, który mówi: „Umowa może dotyczyć tylko pól eksploatacji, które są znane w chwili jej zawarcia”.

c) włączania imienia i nazwiska uczestnika, jego podobizny, głosu, informacji biograficznych, jego zdjęć, nagrań, wywiadów z uczestnikiem poza Programem lub w związku z Programem, we wszystkich mediach i formatach na świecie bez ograniczeń w ogłaszaniu, reklamowaniu i wykorzystaniu takich materiałów.

Tu podobnie jak wcześniej udzielacie prawa do swojego wizerunku z, lub bez związku z programem.

pkt. 21

Niniejsze zasady podlegają prawu polskiemu i winny być  interpretowane według prawa  polskiego. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z niniejszymi zasadami, podlegają właściwości sądu powszechnego właściwego miejscowo dla siedziby Producenta.

Podsumowanie? Jeżeli jest to jedyne pisemne określenie stosunku zobowiązaniowego pomiędzy stronami /Organizatorem, a Artystą/, to artysta nie powinien raczej niczego się obawiać, choć w przypadku sporu z pewnością będzie musiał zainwestować w dobrego prawnika 🙂

Na sam koniec, ponieważ “Zasady” są rodzajem wzorca umownego uregulowanego w Kodeksie Cywilnym, jego zapisy wiążą obie Strony jednakże naszym zdaniem – punkty, gdzie jest mowa o udzieleniu licencji wprost, bądź w domyśle – są sformułowane w sposób niezgodny z obowiązującym Prawem Autorskim.

art. 384. par. 1. KC: Ustalony przez jedną ze stron wzorzec umowy, w szczególności ogólne warunki umów, wzór umowy, regulamin, wiąże drugą stronę, jeżeli został jej doręczony przed zawarciem umowy.

Jednak z drugiej strony art. 385. par. 2 KC wskazuje, że:

Wzorzec umowy powinien być sformułowany jednoznacznie i w sposób zrozumiały (…).

No właśnie.

Fot. Informacje Prasowe/Polsat

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *