Do MuzykaiPrawo trafiła ciekawa umowa pomiędzy organizatorem koncertu, a firmą sprzedającą bilety (nazwa do wiadomości serwisu) – nazwijmy ją firmą X. Organizator koncertu zastanawia się, czy ją podpisać, ponieważ z treści umowy wynika, że na “zabezpiecznie wszelkich roszczeń ze strony firmy X” organizator wystawia jej weksel in blanco. O co w tym chodzi?

Weksle to bardzo skomplikowana kwestia w prawie regulowana Ustawą z dnia 28 kwietnia 1936 r. – Prawo wekslowe (dokładnie tak – ustawą z 1936 roku). Co do zasady:  “Weksel własny (suchy, sola, prosty) to papier wartościowy sporządzony przepisami prawa wekslowego, zawierający bezwarunkowe przyrzeczenie wystawcy weksla do zapłaty sumy pieniężnej w określonym miejscu i czasie. Wystawca weksla własnego jest jednocześnie jego akceptantem” – (definicja za www.remitent.pl).

Przekładając powyższe na ludzki język. Weksel to rodzaj papieru wartościowego stanowiącego np. zabezpieczenie wierzyciela przy udzielaniu dłużnikowi pożczyki. Podmiot A pożycza podmiotowi B określoną sumę pieniędzy i jednocześnie podmiot B wystawia podmiotowi A weksel gwarantujący zwrot tych pieniędzy.

Weksel jest bezwarunkowy, co oznacza, że nie zależy od żadnych warunków np. umowy wiążącej obie strony. Jeżeli podmiot B wystawi weksel, zobowiąże się tym samym do zapłacenia sumy widniejącej na wekslu. Jeżeli będzie to weksel in blanco – będzie to papier wartościowy bez jednego z koniecznych ustawowych elementów, np. sumy koniecznej do zapłaty, którą posiadacz weksla może uzupełnić.

Czytaj: Wydawca chce ominąc ZAiKS.  Co z tym fantem zrobić?

Istnieje wiele zabezpieczeń związanych z wystawieniem weksla, ale nie o tym jest ten tekst. Wroćmy do naszego Organizatora, by postawić dręczący nas problem.

Mianowicie – Organizator koncertu podpisuje z firmą X umowę na dystrybucję biletów, pieniądze wpływają na konto firmy X, firma X potrąca swój procent, a następnie przekazuje zgodnie z terminami umownymi pieniądze do Organizatora. Gdzie w tym obiegu następuję zobowiązanie Organiztora wobec firmy X? Nigdzie. W powyższym schemacie, zawsze to firma X będzie winna pieniądze Organizatorowi.

Zatem – po co ten weksel? Z umowy wynika, że w przypadku odwołania koncertu, Organizator zwraca pieniądze otrzymane z firmy X z powrotem na jej konto, a ta następnie oddaje je kupującym bilety. Zatem weksel służy zabezpieczeniu tej konkretnej sytuacji – gdyby okazało się, że pomimo odwołania koncertu, Organizator nie chce zwrócić firmie X przekazanych pieniędzy.

Co ciekawe jednak z umowy nie wynika, by Organizator miał te same prawa wobec firmy X (gdyby ta nie przekazywała mu pieniędzy ze sprzedanych biletów). Tymczasem według załączonej do umowy – deklaracji wekslowej  (czyli zasad wypełniania weksla) wynika, że firma X będzie mogła uzupełnić weksel “aktualną kwotą zobowiązania” (oczywiście według jej obliczeń), a termin płatności ustalić według własnego uznania.

Jakby nie patrzeć, w każdym możliwym punkcie powyższej umowy Organizator, stoi wobec firmy na straconej pozycji, pomimo, że to on ponosi podstawowe ryzyko związane z koncertem/festiwalem, a firma X jest przecież tylko pośrednikiem.

Co radzilibyśmy takiemu Organizatorowi? Nie podpisywać takiej umowy, albo usunąć z niej zapisy dotyczące weksla, albo wprowadzić zapisy równoważące pozycje stron umowy.

Co jest jeszcze istotne, weksel wprowadzony do obrotu jest niezwykle groźny dla dłużnika. Wygląda to np. tak.

1. Wierzyciel wypełnia prawidłowo weksel

2. Wierzyciel przedstawia dłużnikowi weksel wzywając go do zapłaty.

3. Wierzyciel składa wniosek o wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym

Postępowanie nakazowe to taki rodzaj postępowania, gdzie na podstawie określonych dokumentów (np. weksel, faktura z podpisem dłużnika) sąd na posiedzeniu niejawnym, bez udziału stron wydaje nakaz zapłaty. Dłużnik ma dwa tygodnie na realizację nakazu bądź wniesienie sprzeciwu. Dopiero po wniesieniu sprzeciwu (właściwie sporządzonego) sprawa trafia na rozprawę i toczy się według normalnego trybu.

Generalnie, więc tam, gdzie zauważycie zapis w umowie związany z wystawieniem “weksla in blanco” uciekajcie gdzie pieprz rośnie , albo negocjujcie umowę, albo też zwróćcie się do MuzykaiPrawo.pl :).

Fot. MuzykaiPrawo.pl

2 Responses to Weksle w umowach koncertowych? Bać się? Oczywiście

  1. Łukasz says:

    Weksel to nie duch żeby się jego bać.Jak mawiał Churchill “je­dyną rzeczą, której po­win­niśmy się bać, jest strach.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *