Pisząc o nazwie zespołu zdałem sobie sprawę, że w Polsce miały miejsce przypadki, kiedy to nazwa zespołu zamiast zostawać przy zespole, była rejestrowana przez koncern, za przyzwoleniem samych muzyków, którzy będąc w stanie uniesienia kontraktowego /czyli w chwilowym zaćmieniu umysłu/ podpisywali umowy bez żadnego zastanowienia. Ostatecznie więc, gdy stan uniesienia kontraktowego mijał, a wena także, okazywało się, że zostawali z niczym. Nawet swojej własnej, wymyślonej przez siebie nazwy nie mieli.

Stan uniesienia kontraktowego jest niezwykle niebezpieczny – szczególnie w przypadku debiutantów. Wydaje się więc, że warto przytoczyć najważniejsze wyjątki z umów o przeniesienie praw autorskich, oraz licencyjnych, ponieważ trzeba pamiętać, że w polskim prawie cywilnym, jedną z naczelnych zasad jest zasada swobody umów, którą generalnie można streścić w sformułowaniu: “Widziały gały, co brały”.

Poniższe wyjątki dotyczą każdego rodzaju dzieła w rozumieniu prawa autorskiego, niezależnie, czy mamy do czynienia z  muzyką, rzeźbą, fotografią, itp. itd. Generalnie, jak w filmie “The Darjeeling Limited” – wydrukować, zalaminować i nigdy się z tym nie rozstawać.

1. Nabywca autorskich praw majątkowych może przenieść je na inne osoby, chyba że umowa stanowi inaczej – Art. 41. 1. 2

2. Pola eksploatacji w umowie przeniesienie autorskich praw majątkowych, lub licencyjnej muszą być wyraźnie wymienione – art. 41.2

3. Umowa dotycząca utworów mających powstać w przyszłości jest nieważna – art. 41. 3.

4. Umowa może dotyczyć tylko pół eksploatacji, które są znane w chwili jej zawarcia – art. 41.4

5. Jeżeli umowa przewiduje bezpłatną licencję lub przeniesienie, musi być to wyraźnie w niej określone, w przeciwnym razie twórcy przysługuje prawo do wynagrodzenia – art. 43

6. Umowa musi określać za jakie pola eksploatacji twórcy przysługuje wynagrodzenie, w przeciwnym razie przysługuje mu wynagrodzenie za każde wymienione w umowie – art. 45

7. Przeniesienie lub udzielenie licencji na prawa majątkowe nie oznacza automatycznej możliwości korzystania z praw zależnych do utworu, twórca musi wyrazić zgodę na korzystanie z nich – art 46

8. Prawo do informacji: twórca ma prawo wglądu w dokumenty dotyczące sprzedaży jego dzieła – art. 47

10. Umowa o przeniesieniu praw autorskich oznacza wyłączność na określone w niej pole eksploatacji, chyba, że umowa stanowi inaczej – art. 64

11. Licencjobiorca wyłączny ma prawo dochodzenia naruszeń autorskich praw majątkowych, chyba że w umowie postanowiono inaczej – art. 67.4

One Response to Wyjątki w umowach autorskich. Wykuć, by nie zapomnieć

  1. Ja bym jeszcze dodała:
    – sprawdź czy umowa przeniesienia praw jest podpisana przez obie strony umowy. Jeżeli nie, to nie ma skutku przeniesienia praw. Co najwyżej można dowodzić, że została udzielona licencja niewyłączna,
    – jak przeniesiesz prawa na danym polu eksploatacji, to tracisz prawo do tantiem z ozz na tym polu eksploatacji, przemyśl to.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *