ZAiKS wypłacał i będzie wypłacał uprawnionym kwoty, które z prawnego punktu widzenia mogą zostać uznane za przedawnione – głosi nowe stanowisko ZAiKS w sprawie tantiem za odtworzenia utworów, które nie zostały odebrane przez twórców przez dziesięć lat. Zatem – nie czekajcie, tylko bierzcie swoje.

Stanowisko co do kwot za “przedawnienia” należnych tantiem nie zmieniało się od lat. Stowarzyszenie uważało, że twórca ma na ich odebranie dziesięć lat. Stykaliśmy się z nim zarówno podczas rozmów w samym ZAiKS, jak np. podczas krakowskiej konferencji “Tak Brzmi Miasto”, w której udział brali przedstawiciele Stowarzyszenia Autorów.

Zresztą, gdy zerkniemy do sprawozdania ZAiKS za 2013 rok, znajdziemy tam następującą wykładnię problemu.

Czytaj: Wydawca chce ominąć ZAiKS. I co my na to?

“Roszczenie autora wobec ZAiKS-u staje się wymagalne nie z chwilą zaikasowania wynagrodzeń, a w momencie, w którym uprawniony mógł powziąć wiadomość o swojej wierzytelności i podjąć działania zmierzające do jej zaspokojenia. Moment taki może nastąpić po upływie wielu lat (nawet więcej jak 10-ciu) lat od zainkasowania kwot przez ZAiKS. Ponadto bieg 10- letniego terminu przedawnienia jest obliczany z uwzględnieniem ogólnych zasad dotyczących terminu przedawnienia, a więc z uwzględnieniem ewentualnego zawieszenia, przerwy, lub poszczególnych zasad dotyczących rozpoczęcia i zakończenia terminu przedawnienia”.

Chodzi o całkiem spore pieniądze, gdyż – kwota tantiem, której artyści nie odebrali (z różnych powodów), wynosi obecnie aż 9,6 mln zł. Jednak, zupełnie nieoczekiwanie ZAiKS zmienił stanowisko i doszedł do wniosku, że pieniądze powyższe – nie przepadają.

Oto stanowisko przesłanym do MiP przez mecenas Annę Biernacką, rzecznika prasowego Stowarzyszenia Autorów ZAiKS.

Wszystkie pieniądze w ZAiKS-ie (w tym 9,6 mln. zł) są pieniędzmi autorów i są cały czas do ich dyspozycji, tak więc nikt nie może ich zaanektować. W sprawozdaniu finansowym ZAiKS za 2013 r. zgodnie z obowiązującymi przepisami o rachunkowości została wskazana kwota roszczeń przedawnionych, niemniej jednak nie powoduje to przejęcia tej kwoty przez ZAiKS i odmowy jej wypłaty na rzecz uprawnionych. ZAiKS wypłacał i będzie wypłacał uprawnionym kwoty, które z prawnego punktu widzenia mogą zostać uznane za przedawnione.

Cóż więc robić? Pytajcie się o swoje pieniądze, albo szukajcie np. przy pomocy wyszukiwarki umieszczonej na stronach ZAiKS.

Fot. MiP

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *