Czy świadczenia dodatkowe na rzecz artystów stanowią dla nich przychód w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Interpretacja podatkowa została wydana w wyniku zapytania wnioskodawcy – instytucji kultury, organizatora wielu imprez kulturalnych, podczas których występują polscy i zagraniczni artyści.

Stan faktyczny sprawy wygląda następująco. Wnioskodawca zawierał z artystami umowy o dzieło, w których zobowiązywał się pokryć koszty przyjazdu, zakwaterowania, wyżywienia, transportu lokalnego artystów i zapewnienia niezbędnych instrumentów do wykonania występu.

Dotychczas owa instytucja kultury uznawała, że świadczenia dodatkowe na rzecz artystów stanowią ich przychód, który podlegał zwolnieniu na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którym wolne od podatku dochodowego są diety i inne należności za czas podróży osoby niebędącej pracownikiem do wysokości określonej w odrębnych ustawach lub w przepisach wydanych przez ministra właściwego do spraw pracy w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej, z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju.

Czytaj: Co może inspektor ZAiKS podczas kontroli.

Jednak ową instytucję kultury naszły wątpliwości, czy świadczenia dodatkowe realizowane na rzecz artystów w ogóle stanowią dla nich przychód podatkowy, a ma to o tyle znaczenie, że od ustalonego każdorazowo przychodu pobierany jest zryczałtowany podatek u źródła (w przypadku artystów zagranicznych) lub zaliczki na podatek dochodowy (w przypadku artystów polskich).

Instytucja kultury była zdania, że skoro artysta nie ponosi określonych kosztów związanych z występem (bo ponosi je instytucja) to nie można uznać, że uzyskuje z tego tytułu przychód do opodatkowania. W interesie organizatora przecież jest pokrycie artystom kosztów dodatkowych związanych z koncertem, a realizacja tych świadczeń oraz zapewnienie prawidłowej infrastruktury imprezy to podstawowe standardy
w stosunkach między organizatorami imprez a artystami. Bez nich artysta nie wykona prawidłowo swojego świadczenia, wobec czego są one niezbędne z punktu widzenia interesów organizatora. Ze względu na znaczną liczbę ofert występów jakie otrzymuje większość popularnych artystów, ich występ zależny jest od spełnienia warunków stawianych przez artystę, a nie od oferty organizatora występu.

Organ podatkowy do końca jednak  zgodził się z ową instytucją kultury. Po pierwsze wskazał, że świadczenia w postaci zapewnienia artystom przyjazdu, zakwaterowania, wyżywienia oraz transportu lokalnego, mają charakter osobisty, niezależnie od celu i okoliczności w jakich zostały poniesione.

Tak więc w trakcie trwania umowy, artysta będzie zamieszkiwał w danym hotelu, tym samym będzie on wykorzystywał to miejsce przede wszystkim dla celów osobistych, a nie jako miejsce pracy. Podobnie świadczenia związane z zagwarantowaniem artystom dojazdu na miejsce występu oraz transportu lokalnego, jak również wyżywienia. Dzięki temu, że organizator zapewni artyście transport, zakwaterowanie oraz wyżywienie, artysta zaoszczędzi czas na dojazdy do miejsca wykonywania dzieła albo zaoszczędzi na wydatkach, do ponoszenia których byłby zmuszony (np. opłaty za bilety, wynajem taksówek), gdyby organizator nie zapewnił mu tych świadczeń. Organ nie zgodził się ze stanowiskiem, że bez tych świadczeń artyści nie wykonają prawidłowo swojego dzieła.


Organ podatkowy zgodził się jednak z wnioskodawcą w dwóch kwestiach – cateringu oraz zapewnienia artystom instrumentów muzycznych. Nie stanowią one dla nich przysporzenia majątkowego. Dlaczego?

Dobrowolne korzystanie z ogólnodostępnego cateringu nie spowoduje u uczestników zaoszczędzenia wydatków, dlatego że świadczenia adresowanego do wszystkich nie można przypisać indywidualnym uczestnikom jako ich wymierną korzyść. A bez skonkretyzowanego i indywidualnie przypisanego świadczenia nie można określić wysokości przychodu. Co się zaś tyczy zapewnienia instrumentów
muzycznych to uznano je za warunek niezbędny do prawidłowego wykonania przez artystów danego dzieła.

Konkludując, wartość kosztów cateringu oraz zapewnienia artystom instrumentów muzycznych nie stanowi dla nich przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, natomiast wartość ponoszonych przez organizatora kosztów przyjazdów, zakwaterowania, wyżywienia oraz transportu lokalnego na rzecz artystów już tak.

Czujecie się bardziej sprawiedliwie?

Autor: Karolina Nowalska, adwokat z Olsztyna, zajmuje się sprawami z zakresu prawa własności intelektualnej, www.adw.olsztyn.pl., prowadzi bloga o prawie fotografii, www.prawyprofil.pl /MiP  

Źródło: Interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, sygn. akt IBPB-2-1/4511-315/16/PM

Fot. Zakwitnij!pl Ejdzej & Iric/lic. CC BY-SA 2.0

2 Responses to Fiskus niekoniecznie łaskawy dla artystów. Nas to nie dziwi

  1. A tymczasem pracownik w delegacji nie dość, że nie ma tych problemów podatkowych, to jeszcze jest zaopiekowany ustawowo poprzez diety i rozliczenia kosztów. Pokazuje to stopień niezrozumienia statusu działań wymagających zabezpieczenia praw intelektualnych i co za tym idzie umów o dzieło. Dopóki na poziomie ustawowym nie pomożemy twórcom i innowatorom dopóty będziemy dxiwić się, że żyjemy w pułapce jako kraj taniej siły roboczej.

Leave a Reply to Nikola Kołodziejcxyk Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *