Fiskus kwestionuje zastosowanie 50 procent kosztów uzyskania przychodów przez twórców prowadzących działalność gospodarczą. Zdaniem skarbówki utwory wykonywane w ramach działalności gospodarczej powinny być opodatkowane według zasad ogólnych.

Oto przykłady z ostatnich miesięcy. Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu – 2 grudnia 2013 roku w interpretacji indywidualnej sporządzonej dla podatnika – muzyka prowadzącego działalność gospodarczą /w ewidencji działalności gospodarczej jako przedmiot działalności gospodarczej zapisane ma m.in.: „Artystyczna i literacka działalność twórcza” (nr PKD 90.03.7), „Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych” (nr PKD 59.20.7), „Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych” (nr PKD 90.01.Z), „Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych” (nr PKD 90.02.Z), „Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim” (nr PKD 77.40.Z), „Reprodukcja zapisanych nośników informacji” (nr PKD 58.19.Z)/ uznał, że nie ma on możliwości rozliczania tantiem w ramach firmy przy zastosowaniu 50 proc. kosztów uzyskania przychodu.

Skarbówka wydając podobne interpretacje powołuje się na wyjątek wypływający z art. 22. 12 ustawy o podatku od osób fizycznych według którego zastosowanie 50 proc. kosztów uzyskania przychodów nie jest możliwe ze względu na to, że w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej przychody te kwalifikuje się jako „pozarolniczą działalność rolniczą”, a te  opodatkowane są na zasadach ogólnych.

Stąd też w innej interpretacji podatkowej – Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 30 maja 2012 r., /nr ITPB1/415-276/12/MR/ podatnikowi prowadzącemu działalność gospodarczą polegająca na tworzeniu programów komputerowych i sprzedających je razem z kodem źródłowym – również odmówiono korzystania z 50 procentowego kosztu zyskania przychodów.

“Rodzaj aktywności wnioskodawcy w postaci działalności polegającej m.in. na tworzeniu programów (kodów źródłowych), należy zaliczyć do pozarolniczej działalności gospodarczej” – czytamy w uzasadnieniu decyzji.

Z drugiej strony trzeba zauważyć, że skarbówka nie ma wypracowanej jednolitej linii w tej kwestii. W podobnej sprawie, w Katowicach, dyrektor tamtejszej Izby Skarbowej /w interpretacji z 7 maja 2013 r., nr IBPBI/1/415-175/13/BK, doszedł do wniosku, że przy sprzedaży programów komputerowych zastosowanie 50 procent kosztów uzyskania przychodu – jest możliwe. Podobnie w Warszawie, dyrektor Izby Skarbowej wydał interpretację w stosunku do przedsiębiorcy, dla któego głównym celem prowadzenia firmy jest pisanie scenariuszy filmowych.

„W sytuacji w której przedmiotem umowy jest możliwość świadczenia objętych prawami autorskimi usług, to przychody uzyskane z tego tytułu (rozporządzania tymi prawami) zaliczane są do przychodów z praw majątkowych niezależnie od faktu, czy rozporządzania tymi prawami dokonuje osoba fizyczna prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą, czy też działalności takiej nie prowadząca. Tym samym jeżeli Wnioskodawczyni świadczy usługi polegające na pisaniu scenariuszy filmowych, które stanowić będą utwory, to przychód uzyskany z tego tytułu należy zaliczyć do źródła przychodów określonego w art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i rozliczyć według zasad właściwych dla tego źródła przychodów.” – czytamy w interpretacji.

Zatem, jakie jest prawidłowe postępowanie. Nie wiadomo 🙂 Warto jednak przy kazdej wątpliwości występować o wydanie wiążacej interpretacji podatkowej.

Wniosek o wydanie interpertacji może złożyć każdy zainteresowany, jeżeli „ma wątpliwości co do zaistniałego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego, które mogą rodzić określone konsekwencje w sferze prawa podatkowego.”

W komentarzu – niezapomniany George Harrison z kolegami z The Beatles w prawdopodobnie pierwszym prostest songu antypodatkowym.

Fot. Zakwitnij!pl Ejdzej & Iric, lic. CC BY-SA 2.0

Źródła:

TaxFin.pl – “Czy przedsiębiorca-twórca może korzystać z 50% kosztów?”

Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu, 2 grudnia 2013 R. ILPB1/415-996/13-4/AP

Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy, z 30 maja 2012 R.ITPB1/415-276/12/MR

Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, 7 maja 2013 r., IBPBI/1/415-175/13/BK

Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, z 10 października 2013 r., IPPB1/415-718/13-4/EC

One Response to Skarbówka odmawia prawa do 50 proc. kosztów przychodu twórcom – przedsiębiorcom

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *